Prace magisterskie

Tematyka prac magisterskich: Modelowanie transportu elektronowego przez nanostruktury

Prace magisterskie maja na celu wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych w modelowych układach o rozmiarach nanoskopowych (takich jak kropki kwantowe i proste molekuły). Wymagana jest znajomość programowania komputerowego do samozgodnego rozwiązania równania Schrödingera i obliczenia prądu.
Na V roku studenci będą mogli uczestniczyć (razem z doktorantami) w
Europejskiej Sieci Badawczo-Szkoleniowej (Marie Curie Research Trening Network) działającej w ramach 7 Ramowego Programu UE w latach 2009-2012..

Opis pracowni specjalistycznej dla studentów 4 roku kierunku Fizyka Techniczna Politechniki Poznańskiej   (pdf)

Prace doktorskie

  1. Koherentny transport elektronowy przez pojedyncze molekuły
  2. Korelacje elektronowe w transporcie przez układ wielu kropek kwantowych

Oba tematy prac doktorskich dotyczą modelowania transportu elektronów przez układy molekularne (przez proste molekuły) i nanostruktury uwzględniając procesy interferencyjne i oddziaływania elektronowe. Doktorant włączony zostanie do Europejskiej Sieci Badawczo-Szkoleniowej (Marie Curie Research Trening Network) działającej w ramach 7 Ramowego Programu UE w latach 2009-2012.